ACETONE / ROZPUSZCZALNIK PVC 1000 ml
ACETONE / ROZPUSZCZALNIK PVC 1000 ml
Kod: 2725
Cena: 106,00 zł
wysyłka w ciągu 2-3 dni
Producent: Kryolan
Aceton jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem PVC (Glatzanu), jak również większości żywic, lakierów i lipidów. Jest środkiem odtłuszczającym i nie powinien być stosowany bezpośrednio na skórę. Do rozpuszczania krawędzi łysin z Glatzanu stosuje się go w bardzo małych ilościach, maksymalnie ograniczając kontakt ze skórą.
Pojemność 1000 ml.

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Precautionary statements: P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dane dodatkowe: EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


webdesign, sklepy internetowe, strony www