Płyn do mycia pędzli 500 ml
Płyn do mycia pędzli 500 ml
Kod: 3493
Cena: 97,00 zł
wysyłka w ciągu 2-3 dni
Producent: Kryolan

Profesjonalny płyn do mycia i dezynfekcji pędzli o działaniu bakteriobójczym.
W celu oczyszczenia pędzla należy go włożyć na kilka minut do płynu, a następnie osuszyć chusteczką lub pozostawić na chwilę do wysuszenia.
Opakowanie zawiera 500 ml.


 

Hazard-determining components of labelling: propan-2-ol

Hazard statements: H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H319 Działa drażniąco na oczy.

Precautionary statements: P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

 

 


webdesign, sklepy internetowe, strony www