Rozpuszczalnik do odtłuszczania 1000 ml
Rozpuszczalnik do odtłuszczania 1000 ml
Kod: 1684
Cena: 50,00 zł
wysyłka w ciągu 2-3 dni
Producent: Kryolan
Alkohol izopropylowy, zwany także izopropanolem lub IPS, jest rozpuszczalnikiem mającym wiele zastosowań przy makijażu artystycznym. Służy on do odtłuszczania narzędzi i powierzchni roboczych oraz wcześniejszego przygotowania skóry do stosowania protez, jak i wielu innych technik w warsztacie.
Pojemność: 1000 ml.

Hazard-determining components of labelling: propan-2-ol

Hazard statements: H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Precautionary statements: P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

 


webdesign, sklepy internetowe, strony www